Báo cáo thường niên Thị trường Cá tra 2017 và Triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Cá tra 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường cá tra 2017 & Triển vọng 2018, dự kiến phát hành ngày 30/12/2017. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: CUNG CẦU CÁ TRA VIỆT NAM 2017 & TRIỂN VỌNG 2018
1. Cung cầu cá tra của Việt Nam năm 2017
2. Triển vọng xuất khẩu Việt Nam năm 2018
PHẦN 2: HỘI NHẬP – THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ – RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁ TRA VIỆT NAM
1. Mức thuế chống bán phá giá (CBPG) cá tra, basa của Mỹ (POR 13)
2. Chương trình giám sát cá da trơn của Mỹ của FSIS
3. Số đơn hàng cá tra bị cảnh báo về dư lượng kháng sinh/ chất lượng thực phẩm 2017
3.1. Năm 2016
3.2. Năm 2017
PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN VIỆT NAM 2017
1. Sản lượng thủy sản của Việt Nam
2. Chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng và khai thác thủy sản
3. Xuất khẩu thủy sản chung 2017
4. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2017 đi các thị trường chính.
PHẦN 4: SẢN XUẤT CÁ TRA VIỆT NAM 2017
PHẦN 5: GIÁ CÁ TRA NGUYÊN LIỆU VÀ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM – GIÁ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO THỨC ĂN THỦY SẢN – GIÁ CÁM CÁ TRA
1. Giá cá tra nguyên liệu nội địa
2. Giá cá tra giống
3. Giá cá tra xuất khẩu
3.1. Giá cá tra xuất khẩu tham chiếu và tương quan với giá nội địa
3.2. Giá cá tra xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU…
4. Giá nguyên liệu thức ăn thủy sản cho sản xuất cá tra của Việt Nam
4.1. Cám gạo
4.2. Sắn
4.3. Khô đậu tương
4.4. Bột cá
5. Giá cám cá tra
PHẦN 6: XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA VIỆT NAM 2017
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam
2. Xuất khẩu cá tra theo khu vực
2.1. Cơ cấu xuất khẩu cá tra theo khu vực
2.2. Xuất khẩu cá tra sang khu vực Bắc Mỹ
2.2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Bắc Mỹ
2.2.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ
2.3. Xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ
2.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ
2.3.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ
2.4. Xuất khẩu cá tra sang khu vực EU
2.4.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực EU
2.4.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực EU
2.5. Xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông
2.5.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông
2.5.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông
2.6. Xuất khẩu cá tra sang khu vực ASEAN
2.6.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Asean
2.6.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Asean
3. Xuất khẩu cá tra theo thị trường
3.1. Tổng số lượng thị trường cá tra Việt Nam xuất khẩu
3.2. Sự chi phối của top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất
3.3. Sự thay đổi vị trí của top 20 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất
3.4. Sự thay đổi thị phần xuất khẩu của các thị trường xuất khẩu cá tra
3.5. Một số thị trường tiêu thụ cá tra lớn
3.5.1. Thị trường Trung Quốc - Hồng Kông
3.5.2. Thị trường Mỹ
3.5.3. Thị trường Brazil
3.5.4. Thị trường Mexico
3.5.5. Thị trường Saudi Arabia
4. Xuất khẩu cá tra biên mậu
4.1. Xuất khẩu thủy sản chung qua cửa khẩu biên mậu
4.2. Ước tính lượng cá tra xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới phía Bắc
PHẦN 7: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM 2017
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất
2.2. Xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất
2.2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất
2.2.2. Sự thay đổi thị phần lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra
2.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ
2.4. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Nam Mỹ
2.5. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực EU
2.6. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Trung Đông
2.7. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Asean 
2.8. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc – Hồng Kông
2.9. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ 
PHẦN 8: TRIỂN VỌNG TIÊU THỤ CÁ TRA TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
PHẦN 9: CẬP NHẬT VĂN BẢN CHÍNH SÁCH NGÀNH CÁ TRA NĂM 2017
PHẦN 10: PHỤ LỤC
 
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Bảng cân đối cung cầu nguyên liệu cá tra năm 2017, tấn
Bảng 2: Bảng cân đối cung cầu cá tra nguyên liệu theo tháng trong năm 2017, tấn
Bảng 3: Bảng cân đối cung cầu nguyên liệu cá tra năm 2018 so với năm 2017, tấn 
Bảng 4: Bảng cân đối cung cầu cá tra nguyên liệu theo tháng trong năm 2018, tấn
Bảng 5: Thuế chống phá giá đối với cá tra của DN Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đợt POR8-POR13, USD/kg.
Bảng 6: Thị phần theo lượng và trị giá xuất khẩu cá tra của Việt Nam vào thị trường Mỹ, %
Bảng 7: Danh mục cảnh báo cá tra về dư lượng kháng sinh/chất lượng thực phẩm năm 2016 vào khu vực Châu Âu
Bảng 8: Danh mục cảnh báo cá tra về dư lượng kháng sinh/chất lượng thực phẩm năm 2017 vào khu vực Châu Âu
Bảng 9: Diện tích (ha) và sản lượng (tấn) cá tra tại các tỉnh ĐBSCL năm 2017
Bảng 10: Sản lượng TACN cho thủy sản (nghìn tấn)
Bảng 11: Chỉ số sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (các tháng so với tháng bình quân năm gốc 2010, %)
Bảng 12: Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (%)
Bảng 13: Lượng nhập khẩu cám gạo (Tấn)
Bảng 14: Lượng nhập khẩu khô đậu tương (Tấn)
Bảng 15: Lượng nhập khẩu bột cá các loại (Tấn)
Bảng 16: Bảng giá thức ăn cá da trơn (tra, basa) loại 26% đạm (đồng/kg)
Bảng 17: Giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam phân theo một số khu vực chính (Triệu USD)
Bảng 18: Lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong khu vực Bắc Mỹ (tấn)
Bảng 19: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào khu vực Bắc Mỹ, (USD/tấn)
Bảng 20: Lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong khu vực Nam Mỹ (tấn)
Bảng 21: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào khu vực Nam Mỹ, (USD/tấn)
Bảng 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi 10 thị trường lớn nhất khu vực EU
Bảng 23: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính trong khu vực EU, (USD/tấn)
Bảng 24: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường lớn nhất khu vực Trung Đông
Bảng 25: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính trong khu vực Trung Đông, (USD/tấn)
Bảng 26: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường lớn nhất khu vực Asean
Bảng 27: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính trong khu vực Asean, (USD/tấn)
Bảng 28: Tỷ trọng lượng của Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra 
Bảng 29: Sự thay đổi vị trí của Top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất
Bảng 30: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của top 5 doanh nghiệp của 10 thị trường lớn nhất, (%)
Bảng 31: Lượng cá tra xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu phía Bắc, tấn
Bảng 32: Ước tính lượng cá tra tiểu ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc, tấn
Bảng 33: Tổng điều chỉnh lượng cá tra xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc, tấn
Bảng 34: Lượng cá tra xuất khẩu điều chỉnh, tấn
Bảng 35: Tỷ trọng về lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra
Bảng 36: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất theo lượng xuất khẩu
Bảng 37: Lượng (Nghìn tấn) và kim ngạch (Triệu USD) xuất khẩu cá tra của top 20 doanh nghiệp lớn nhất
Bảng 38: Lượng và kim ngạch xuất khẩu của Top 20 doanh nghiệp vào khu vực Bắc Mỹ 
Bảng 39: Lượng và kim ngạch xuất khẩu của Top 20 doanh nghiệp vào khu vực Nam Mỹ 
Bảng 40: Lượng (Nghìn tấn) và kim ngạch (Triệu USD) xuất khẩu của Top 20 doanh nghiệp vào khu vực EU
Bảng 41: Lượng (Nghìn tấn) và kim ngạch (Triệu USD) xuất khẩu của Top 20 doanh nghiệp vào khu vực Trung Đông
Bảng 42: Lượng (Nghìn tấn) và kim ngạch (Triệu USD) xuất khẩu của Top 20 doanh nghiệp vào khu vực Asean
Bảng 43: Lượng (Nghìn tấn) và kim ngạch (Triệu USD) xuất khẩu cá tra của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Trung Quốc – Hồng Kông
Bảng 44: Lượng (Nghìn tấn) và kim ngạch (Triệu USD) xuất khẩu cá tra của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Mỹ
 
 
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào các thị trường của CTCP Vĩnh Hoàn, %
Hình 2: Tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào các thị trường của CT TNHH TS Biển Đông, %
Hình 3: Tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào các thị trường của CT CP Hùng Vương, %
Hình 4: Tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào các thị trường của CT TNHH SX TM DV Thuận An, %
Hình 5: Tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào các thị trường của CT CP XNK TS Cần Thơ, %
Hình 6: Tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào các thị trường của CT CP ĐT & PT Đa Quốc Gia I.D.I, %
Hình 7: Tỷ trọng xuất khẩu cá tra vào các thị trường của CT CP Nam Việt, %
Hình 8: Tổng sản lượng thủy sản, sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác, (Nghìn tấn)
Hình 9: Cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng, thủy sản khai thác của Việt Nam từ năm 2000 – 2017, (%)
Hình 10: Lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Hình 11: Tăng trưởng lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo tháng (%)
Hình 12: Tốc độ tăng trưởng lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản của một số khu vực (%)
Hình 13: Diện tích (ha) và sản lượng (nghìn tấn) cá tra sản xuất của Việt Nam từ năm 2001-2017
Hình 14: Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL, (Đồng/kg)
Hình 15: Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1 kg/con tại ĐBSCL, (Đồng/kg)
Hình 16: Công suất chế biến của một số nhà máy tại ĐBSCL, (Tấn/tuần)
Hình 17: Diễn biến giá cá tra giống loại 30-32 con/kg tại ĐBSCL, (Đồng/kg)
Hình 18: Giá xuất khẩu cá tra tham chiếu đi các thị trường EU, Bắc Mỹ…, USD/tấn FOB
Hình 19: Giá xuất khẩu cá tra tham chiếu đi Trung Quốc, USD/tấn DAP/DAF
Hình 20: Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh theo đơn hàng CFR trung bình của Việt Nam đi một số khu vực chính (USD/tấn)
Hình 21: Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh theo đơn giá CFR trung bình sang 2 thị trường lớn nhất khu vực Bắc Mỹ là Mỹ và Mexico (USD/tấn)
Hình 22: Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh theo đơn giá CFR trung bình sang một số thị trường lớn nhất khu vực EU (USD/tấn)
Hình 23: Tương quan giữa giá cá tra nội địa và giá nguyên liệu dùng cho thức ăn thủy sản, (Đồng/kg)
Hình 24: Diễn biến giá cám gạo nội địa tại miền Nam (đồng/kg)
Hình 25: Diễn biến giá sắn lát tại Quy Nhơn và Tây Ninh (VND/kg)
Hình 26: Diễn biến giá khô đậu tương nhập khẩu chào tại cảng miền Nam và miền Bắc, (đồng/kg)
Hình 27: Diễn biến giá bột cá biển chào bán về nhà máy TATS tại Đồng Tháp (đồng/kg)
Hình 28: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam
Hình 29: Tăng trưởng lượng và giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam 
Hình 30: Thị phần lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi một số khu vực chính (%)
Hình 31: Lượng (nghìn tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu cá tra sang khu vực Bắc Mỹ 
Hình 32: Lượng (nghìn tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ 
Hình 33: Lượng (nghìn tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu cá tra sang khu vực EU 
Hình 34: Lượng (nghìn tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông 
Hình 35: Lượng (nghìn tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu cá tra sang khu vực Asean Hình 36: Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất (Tấn)
Hình 37: Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất (Tấn)
Hình 38: Tăng trưởng lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam tới 20 thị trường lớn nhất (%)
Hình 39: Thị phần theo lượng của các thị trường xuất khẩu cá tra (%)
Hình 40: Lượng (nghìn tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông
Hình 41: Đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào Trung Quốc – Hồng Kông theo một số điều kiện giao hàng
Hình 42: Lượng (nghìn tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Mỹ
Hình 43: Đơn giá (USD/tấn) xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào Mỹ theo một số điều kiện giao hàng
Hình 44: Thị phần theo lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra 
 
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện