Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cao su và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cao su và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cao su và Triển vọng, phát hành ngày 12/7/2019. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HỘP
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: CUNG CẦU CAO SU THẾ GIỚI
1. Tổng cung cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất lớn nhất thế giới năm 2019
2. Nhu cầu, tiêu thụ, tồn kho cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp toàn thế giới
3. Sản xuất, xuất khẩu cao su thiên nhiên tại một số nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới
3.1. Thái Lan
3.2. Indonesia
3.3. Malaysia
4. Nhập khẩu và tiêu thụ cao su thiên nhiên tại một số nước lớn trên thế giới
4.1. Trung Quốc
4.2. Ấn Độ
PHẦN 2: SẢN XUẤT CAO SU THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019
2. Xuất khẩu cao su theo thị trường
2.1. Sự chi phối của các thị trường xuất khẩu hàng đầu
2.2. Sự thay đổi vị trí của top 10 thị trường lớn nhất 5 tháng đầu năm 2019
2.3. Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo thị trường 5 tháng đầu năm 2019
2.4. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam đi 20 thị trường lớn nhất
3. Các thị trường xuất khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Trung Quốc – thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam
3.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
3.1.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
3.1.3. Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc
3.2. Thị trường Malaysia
3.2.1 Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia
3.2.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Malaysia
3.2.3. Giá xuất khẩu cao su sang Malaysia
3.3. Thị trường Ấn Độ
3.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ
3.3.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ
3.3.3. Giá xuất khẩu cao su sang Ấn Độ
4. Xuất khẩu cao su theo chủng loại và chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường
4.1. Xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2019 theo chủng loại
4.2. Xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường
4.3. Xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường
4.4. Xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất 5 tháng đầu năm 2019
2.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu trong 5 tháng đầu năm 2019
PHẦN 5: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
1. Giá cao su trên thị trường thế giới
2. Giá cao su tại thị trường trong nước
3. Giá xuất khẩu một số chủng loại cao su chính của Việt Nam
3.1. Giá xuất khẩu cao su SVR 10 trong 5 tháng đầu năm 2019
3.2. Giá xuất khẩu cao su SVR 3L trong 5 tháng đầu năm 2019
PHẦN 6: NHẬP KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Tổng lượng và giá trị nhập khẩu cao su của Việt Nam
2. Cơ cấu nhập khẩu cao su từ các thị trường trong năm 2019
3. Các thị trường nhập khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Campuchia
3.2. Thị trường Hàn Quốc
3.3. Thị trường Trung Quốc
PHẦN 7: TRIỂN VỌNG
1. Triển vọng kinh tế thế giới
2. Triển vọng giá dầu
3. Triển vọng thị trường cao su
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, 2007 – 2019, (Nghìn tấn)
Hình 2: Tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới, năm 2006 – 2019, (Nghìn tấn)
Hình 3: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Thái Lan, năm 2013 – năm 2019*, (Nghìn tấn)
Hình 4: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Indonesia, năm 2013-2019*, (Nghìn tấn)
Hình 5: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Malaysia, năm 2013 – năm 2019*, (Nghìn tấn)
Hình 6: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Trung Quốc, 2013-2019* (Nghìn tấn)
Hình 7: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Ấn Độ, 2013 – 2019* (Nghìn tấn)
Hình 8: Sản lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam niên vụ 2007-6T2019, (Nghìn tấn)
Hình 9: Cơ cấu diện tích cao su theo khu vực, 2018-2019, (%)
Hình 10: Cơ cấu sản lượng cao su theo khu vực, 2018-2019, (%)
Hình 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2018 – tháng 6/2019
Hình 12: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng của năm 2019 so với năm 2018, (%)
Hình 13: Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, năm 2003- 6T/2019
Hình 14: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam theo lượng 5 tháng đầu năm 2019 và cùng kỳ 2018, (%)
Hình 15: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, tháng 1/2018 – tháng 5/2019
Hình 16: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Hình 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia, tháng 1/2018 – tháng 5/2019
Hình 18: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Hình 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ, tháng 1/2018 – tháng 5/2019
Hình 20: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Hình 21: Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, (%)
Hình 22: Xuất khẩu cao su SVR3L của Việt Nam từ 1/2018-5/2019
Hình 23: Xuất khẩu cao su SVR10 của Việt Nam từ 1/2018-5/2019
Hình 24: Xuất khẩu cao su RSS3 của Việt Nam từ 1/2018-5/2019
Hình 25: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch TOCOM, tháng 1/2018 – 6/2019, (USD/kg)
Hình 26: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch SICOM, tháng 1/2018 – 5/2019, (USD/kg)
Hình 27: Diễn biến giá một số loại mủ tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2018 – tháng 6/2019, đồng/kg
Hình 28: Diễn biến giá một số loại cao su thành phẩm tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2018 – tháng 6/2019, đồng/kg
Hình 29: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam, tháng 1/2018 – tháng 5/2019
Hình 30: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su trung bình theo tháng trong năm 2019 so với năm 2018, %
Hình 31: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su của Việt Nam theo trị giá 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, (%)
Hình 32: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Campuchia từ tháng 1/2018 – 5/2019, triệu USD
Hình 33: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Hàn Quốc từ tháng 1/2018 – 5/2019, triệu USD
Hình 34: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc từ tháng 1/2018 – 5/2019, triệu USD
Hình 35: Diễn biến giá hàng hóa nông sản 1/2015-6/2019 (USD)
Hình 36: Diễn biến giá dầu thô Brent, USD/thùng, tháng 6/2018 – tháng 6/2019
Hình 37: Diễn biến giá dầu WTI, USD/thùng, tháng 6/2018 – tháng 6/2019
Hình 38: Dự báo giá cao su thiên nhiên của World Bank đến năm 2030 (USD/kg)
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Cung cầu cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2019 và dự báo thiếu hụt nguồn cung, (nghìn tấn)
Bảng 2: Bảng cân đối cung cầu cao su Thái Lan (Nghìn tấn)
Bảng 3: Bảng cân đối cung cầu cao su Indonesia (Nghìn tấn)
Bảng 4: Bảng cân đối cung cầu cao su Malaysia (Nghìn tấn)
Bảng 5: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Trung Quốc, 2013-2019, (Nghìn tấn)
Bảng 6: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Ấn Độ, 2013-2019, (Nghìn tấn)
Bảng 7: Tỷ trọng lượng của top 10 thị trường xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2019
Bảng 8: Sự thay đổi vị trí của Top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất 5 tháng đầu năm 2019
Bảng 9: Xuất khẩu cao su đi 20 thị trường lớn nhất của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ 2018, (tấn)
Bảng 10: Lượng và kim ngạch xuất khẩu theo chủng loại của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 11: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-5/2019, (USD/tấn)
Bảng 12: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Malaysia 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 13: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng FOB từ tháng 1-5/2019, (USD/tấn)
Bảng 14: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Ấn Độ 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 15: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-5/2019, (USD/tấn)
Bảng 16: Xuất khẩu các chủng loại cao su của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 18: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 20: Tỷ trọng lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2019
Bảng 21: Tỷ trọng trị giá của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2019
Bảng 22: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về lượng 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 23: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về trị giá 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 24: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 25: Xuất khẩu cao su Việt Nam sang một số thị trường của một số doanh nghiệp lớn 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 26: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 27: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Malaysia 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 28: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Ấn Độ 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 29: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng FOB từ tháng 1-5/2019, (USD/tấn)
Bảng 30: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-5/2019
Bảng 31: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ một số thị trường lớn nhất 5 tháng đầu năm 2019 và thay đổi so với cùng kỳ năm 2018, USD
Bảng 32: Dự báo GDP thế giới 2019, (%)
 
 
DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: ITRC thống nhất hạn chế xuất khẩu 240.000 tấn cao su từ ngày 1/4
Hộp 2: Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm cao su tổng hợp
Hộp 3: Hội đồng cao su Ấn Độ gia hạn hỗ trợ tài chính cho người trồng cao su
Hộp 4: Thâm hụt cao su thiên nhiên của Ấn Độ trong năm 2018-19 đạt khoảng 559.000 tấn

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

 

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện