Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cá tra và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cá tra và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cá tra và Triển vọng, phát hành ngày 13/08/2018. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT    
MỤC LỤC            
DANH MỤC CÁC BẢNG 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ            
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH        
TỔNG LƯỢC      
PHẦN 1: CUNG CẦU CÁ TRA VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 & TRIỂN VỌNG TRONG QUÝ 3/2018      
PHẦN 2: SẢN XUẤT CÁ TRA TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018     
PHẦN 3: GIÁ CÁ TRA NGUYÊN LIỆU VÀ XUẤT KHẨU         
1. Thị trường cá tra trong size    
2. Thị trường cá tra vượt size     
3. Thị trường cá tra giống             
4. Giá cá tra xuất khẩu   
4.1. Giá cá tra xuất khẩu tham chiếu và tương quan với giá nội địa            
4.2. Giá xuất khẩu cá tra bình quân theo chủng loại vào một số thị trường theo số liệu Hải quan 
PHẦN 4: XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA VIỆT NAM TRONG 6 THÁNG NĂM 2018            
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam trong 6 tháng năm 2018             
2. Xuất khẩu cá tra theo khu vực              
2.1. Cơ cấu xuất khẩu cá tra theo khu vực            
2.2. Xuất khẩu cá tra sang khu vực Bắc Mỹ           
2.2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Bắc Mỹ
2.2.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ          
2.3. Xuất khẩu cá tra sang khu vực EU    
2.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực EU        
2.3.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực EU 
2.4. Xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông   
2.4.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông      
2.4.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông               
2.5. Xuất khẩu cá tra sang khu vực ASEAN            
2.5.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Asean 
2.5.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Asean          
2.5. Xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ
2.5.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ            
2.5.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ     
3. Xuất khẩu cá tra theo thị trường          
3.1. Tổng số lượng thị trường cá tra Việt Nam xuất khẩu
3.2. Sự chi phối của top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất  
3.3. Sự thay đổi vị trí của top 20 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất        
3.4. Sự thay đổi thị phần xuất khẩu của các thị trường xuất khẩu cá tra   
3.5. Một số thị trường tiêu thụ cá tra lớn              
3.5.1. Thị trường Trung Quốc- Hồng Kông             
3.5.2. Thị trường Mỹ      
3.5.3. Thị trường Brazil  
3.5.4. Thị trường UAE    
PHẦN 5: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018          
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu   
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu  
2.1. Sự thay đổi vị trí của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018        
2.2. Xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017      
2.2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017              
2.2.2. Sự thay đổi thị phần lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra           
2.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ
2.4. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực EU         
2.5. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc - HK          
2.6. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ    
2.7. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường UAE  
2.8. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Brazil
PHẦN 6: HỘI NHẬP – THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ – RÀO CẢN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁ TRA VIỆT NAM
1. Thuế chống bán phá giá (CBPG) cá tra, basa của Mỹ (POR 13) 
2. Chương trình giám sát cá da trơn của Mỹ         
3. Số đơn hàng cá tra bị cảnh báo về dư lượng kháng sinh/ chất lượng thực phẩm trong 7 tháng năm 2018.           
PHẦN 7: CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG QUỐC: CƠ HỘ HAY THÁCH THỨC CHO CÁ TRA CỦA VIỆT NAM
PHẦN 8: PHỤ LỤC           
Phụ lục 01: Bảng giá cám cá tra và cá có vảy          
Phụ lục 2: Nhập khẩu cá da trơn của thị trường Mỹ trong tháng 6/2018 và 6 tháng năm 2018         
Phụ lục 3: Nhập khẩu cá rô phi của thị trường Mỹ trong tháng 6/2018 và 6 tháng năm 2018            
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Bảng cân đối cung cầu cá tra nguyên liệu trong 6 tháng năm 2018 và dự báo Quý 3/2018, nghìn tấn            
Bảng 2: Bảng cân đối cung cầu cá tra nguyên liệu trong 6 tháng năm 2018 và dự báo Quý 3/2018, nghìn tấn            
Bảng 3: Diện tích và sản lượng cá tra tại ĐBSCL trong 6 tháng năm 2018   
Bảng 4: Giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam phân theo một số khu vực chính trong 6T/2018 so với cùng kỳ năm trước (Triệu USD)        
Bảng 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong khu vực Bắc Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 6: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi 10 thị trường lớn nhất khu vực EU trong 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 7: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường lớn nhất khu vực Trung Đông trong 6 tháng đầu năm 2018   
Bảng 8: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường lớn nhất khu vực Asean trong 6 tháng đầu năm 2018            
Bảng 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường lớn nhất khu vực Nam Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018            
Bảng 10: Tỷ trọng lượng của Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017               
Bảng 11: Sự thay đổi vị trí của Top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017.          
Bảng 12: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của top 5 doanh nghiệp của 10 thị trường lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 (%)        
Bảng 13: Lượng cá tra xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu phía Bắc trong 6 tháng đầu năm 2018 cập nhật số liệu sơ bộ đến hết tháng 6 (Tấn)             
Bảng 14: Ước tính lượng cá tra tiểu ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc trong 6 tháng đầu 2018 cập nhật số liệu sơ bộ đến hết tháng 6 (Tấn)             
Bảng 15: Tổng điều chỉnh lượng cá tra xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc trong 6 tháng đầu năm 2018 cập nhật số liệu sơ bộ đến hết tháng 6 (Tấn)       
Bảng 16: Lượng cá tra xuất khẩu điều chỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 cập nhật số liệu sơ bộ đến hết tháng 6 (Tấn)               
Bảng 17: Tỷ trọng về lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra     
Bảng 18: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 theo lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2017   
Bảng 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của top 20 doanh nghiệp lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017           
Bảng 20: Lượng xuất khẩu vào 5 thị trường lớn nhất của 5 doanh nghiệp lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017           
Bảng 21: Kim ngạch xuất khẩu vào 5 thị trường lớn nhất của 5 doanh nghiệp lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017    
Bảng 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu của Top 20 doanh nghiệp vào khu vực Bắc Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017    
Bảng 23: Lượng và kim ngạch xuất khẩu của Top 20 doanh nghiệp vào khu vực EU trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017           
Bảng 24: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Trung Quốc - Hồng Kông trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 
Bảng 25: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017    
Bảng 26: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Brazil trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017    
Bảng 27: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Top 10 doanh nghiệp vào thị trường Brazil trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017    
Bảng 28: Bảng thuế chống phá giá đối với cá tra của DN Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đợt POR10-POR13 chính thức, USD/kg
Bảng 29: Danh mục 2 cảnh báo cá tra về dư lượng kháng sinh/chất lượng thực phẩm trong 7 tháng năm 2018 vào khu vực Châu Âu      
Bảng 30: Các mặt hàng thủy sản Hoa Kỳ bị Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu trong tháng 6/2018
Bảng 31: Bảng giá thức ăn cá da trơn (tra, basa) loại 26% đạm (đồng/kg) (thanh toán ngay)           
Bảng 32: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cá da trơn của Mỹ trong tháng 6/2018 so với cùng kỳ     
Bảng 33: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cá da trơn của Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ   
Bảng 34: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cá rô phi của Mỹ trong tháng 6/2018 so với cùng kỳ        
Bảng 35: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cá rô phi của Mỹ trong 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ
 
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình ảnh 1: Thu hoạch cá giống tại An Giang        
Hình ảnh 2: Một số hình ảnh trong nhà máy chế biến cá tra          
 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Tiến độ sản xuất cá tra tại ĐBSCL trong 6 tháng năm 2018
Biểu 2: Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tháng 1/2016-7/2018, (Đồng/kg)     
Biểu 3: Diễn biến giá cá tra nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại ĐBSCL từ 1/2016-7/2018, (Đồng/kg)  
Biểu 4: Diễn biến giá cá giống loại 30 con/kg tại ĐBSCL từ 1/2016-7/2018, (Đồng/kg)          
Biểu 5: Giá xuất khẩu cá tra fillet tham chiếu đi khu vực Châu Âu (USD/tấn-FOB)
Biểu 6: Giá xuất khẩu cá tra tham chiếu đi Trung Quốc (USD/tấn-DAF)    
Biểu 7: Giá xuất khẩu cá tra bình quân theo chủng loại vào thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc        
Biểu 8: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam từ 1/2017-6/2018        
Biểu 9: Tăng trưởng lượng và giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam theo từng tháng trong 6T/2018 so với cùng kỳ năm trước (%)            
Biểu 10: Thị phần lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi một số khu vực chính trong 6T/2018 so với cùng kỳ năm trước (%)             
Biểu 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Bắc Mỹ từ tháng 1/2017-6/2018          
Biểu 12: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào các thị trường chính trong khu vực Bắc Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018, FOB (USD/tấn)           
Biểu 13: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực EU từ tháng 1/2017-6/2018   
Biểu 14: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính khu vực EU trong 6 tháng đầu năm 2018, FOB (USD/tấn) 
Biểu 15: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông từ tháng 1/2017-6/2018 
Biểu 16: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính khu vực Trung Đông trong 6 tháng đầu năm 2018, FOB (USD/tấn)           
Biểu 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Asean từ tháng 1/2017-6/2018            
Biểu 18: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính khu vực Asean trong 6 tháng đầu năm 2018, FOB (USD/tấn)     
Biểu 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ từ tháng 1/2017-6/2018       
Biểu 20: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính trong khu vực Nam Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018, FOB (USD/tấn)   
Biểu 21: Lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong 6 tháng năm 2018 (Tấn)        
Biểu 22: Lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất trong 6 tháng năm 2017 (Tấn)        
Biểu 23: Tăng trưởng lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam tới 20 thị trường lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 (%)               
Biểu 24: Thị phần theo lượng của các thị trường xuất khẩu cá tra trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017, (%)        
Biểu 25: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông từ tháng 1/2017-6/2018 
Biểu 26: Giá xuất khẩu cá tra fillet bình quân vào thị trường Trung Quốc, DAF, USD/tấn  
Biểu 27: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ tháng 1/2017-6/2018 
Biểu 28: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào thị trường Mỹ từ tháng 1/2017-6/2018, FOB (USD/tấn)        
Biểu 29: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Brazil từ tháng 1/2017-6/2018             
Biểu 30: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh sang thị trường Brazil từ tháng 1/2017-6/2018, FOB (USD/tấn)  
Biểu 31: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE từ tháng 1/2017-6/2018               
Biểu 32: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh sang thị trường UAE từ tháng 1/2017-6/2018, FOB (USD/tấn)    
Biểu 33: Thị phần theo lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017              
Biểu 34: Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ của 14 doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam từ 1/1/2018-13/3/2018       
Biểu 35: Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ của Top 10 DNXK của Việt Nam trong năm 2017       
Biểu 36: Giá xuất khẩu cá tra fillet đi thị trường Mỹ của 1 số doanh nghiệp từ năm 2016-3/2018, USD/tấn CNF      
Biểu 37: Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số loài thủy sản của Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017       
Biểu 38: Tỷ trọng lượng nhập khẩu cá rô phi của Mỹ năm 2017    
Biểu 39: Giá xuất khẩu bình quân cá tra từ Việt Nam, cá Alaska Pollock, cá cod, cá rô phi từ Trung Quốc từ tháng 1/2013- 5/2018, FOB, USD/kg     

---
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor | Zalo/Viber +84 936.288.112

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện