AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành Phân bón 2010 và triển vọng 2011
 

AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành Phân bón 2010 và triển vọng 2011

 Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AGROMONITOR xin trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên ngành Phân bón năm 2010 và triển vọng 2011”- báo cáo phân tích đầy đủ nhất những diễn biến Cung- Cầu- Giá Cả trên thị trường Phân bón trong và ngoài nước đồng thời n

 

MỤC LỤC.

TỔNG LƯỢC.

PHẦN 1: CUNG CẦU PHÂN BÓN THẾ GIỚI 2010.

I. Bối cảnh thị trường thế giới.    

1. Kinh tế thế giới.

2. Nông nghiệp thế giới.

II. Cung cầu phân bón thế giới năm 2010.

1. Tổng cầu phân bón thế giới .

2. Cung cầu phân Nitơ (Nitrogen).

3. Cung cầu phân Ure.

4. Cung cầu phân Phốt phát (Phosphate), 2008-2010.

5. Cung cầu phân Kali (Potash).

6. Cung cầu phân Sulphur.

PHẦN 2: CUNG CẦU PHÂN BÓN VIỆT NAM 2010.

I.  Cầu phân bón Việt Nam 2010.

1. Lúa.

2. Cây màu lương thực và cây ăn quả.

3. Cây công nghiệp.

II. Cung sản xuất phân bón trong nước.

III. Chỉ số tiêu thụ và tồn kho.

IV. Cung phân bón nhập khẩu.

1. Tổng lượng và giá trị nhập khẩu phân bón của Việt Nam năm 2010.

2. Lượng và giá trị nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo tháng.

3. Nhập khẩu phân bón theo chủng loại.

3.1. Cơ cấu chủng loại phân bón nhập khẩu.

3.2. Chủng loại phân bón nhập khẩu và thị trường theo từng chủng loại.

3.2.1. Phân Ure.

3.2.2. Phân DAP.

3.2.3. Phân NPK.

3.2.4. Phân Kali.

4. Nhập khẩu phân bón theo thị trường.

4.1. 10 Nước Việt Nam nhập khẩu phân bón lớn nhất.

4.1.1. Thị trường Trung Quốc.

4.1.2. Thị trường Philipin.

4.1.3. Thị trường Nga.

4.2.5. Thị trường có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu phân bón lớn nhất sang Việt Nam 11 tháng 2010 so với cùng kỳ năm 2009 (có tổng kim ngạch trên 1 tỷ USD).

PHẦN 3: GIÁ PHÂN BÓN THẾ GIỚI – GIÁ PHÂN BÓN VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG.

I. Thị trường thế giới.

1. Giá Ure.

2. Giá DAP.

3. Giá AMMONIA và UAN.

II. Thị trường Trung Quốc.

III. Thị trường Việt Nam.

1. Giá phân bón trong nước.

1.1. Giá Ure.

1.2. Giá DAP.

2. Giá phân bón nhập khẩu theo chủng loại.

PHẦN 4: NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THEO DOANH NGHIỆP.

1.    Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất.

2.    Top 10 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất.

PHẦN 5: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2011.

1. Cung, cầu phân bón thế giới.

2. Một số chỉ tiêu ngành trồng trọt năm 2011.

3. Cung, cầu phân bón Việt Nam.

4. Triển vọng giá.

5. Triển vọng thị trường nhập khẩu năm 2011.

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước phát triển, các nước đang phát triển và toàn thế giới, 1990-2010 (%).

Hình 2: Sản xuất và tiêu dùng một số lương thực chính (gạo, lúa mỳ…) trên thế giới, 200-2010.

Hình 3: Lượng dự trữ một số lương thực chính (gạo, lúa mỳ…) trên thế giới, 2000-2010.

Hình 4: Tổng cầu phân bón thế giới, 2006-2010.

Hình 5: Tổng cung cầu phân Nitơ, 2008-2010.

Hình 6: Tổng cung cầu phân Ure, 2008-2010.

Hình 7: Tổng cung cầu phân phốt phát, 2008-2010.

Hình 8: Tổng cung cầu phân Kali, 2008-2010..

Hình 9: Diện tích lúa cả nước, 2005-2010.

Hình 10: Diện tích một số loại cây lương thực (ngô, sắn, khoai lang…) hàng năm, 2008-2010.

Hình 11: Diện tích gieo trồng một số loại cây công nghiệp (cà phê, hạt tiêu, hạt điều, chè, cao su…), 2008-2010.

Hình 12: Sản lượng phân bón hóa học sản xuất trong nước, 1996-2010.

Hình 13: Lượng phân bón sản xuất trong nước, tháng 1/2009-tháng 12/2010.

Hình 14: Chỉ số sản xuất và tiêu thụ phân bón và hợp chất nitơ, tháng 1/2009-tháng 12/2010 (%)

Hình 15: Chỉ số tiêu thụ phân bón và hợp chất nitơ (%).

Hình 16: Chỉ số tồn ho ngành sản xuất phân bón và hợp chất nitơ, (%).

Hình 17: Lượng và giá trị nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1-tháng 12/2010.

Hình 18: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%).

Hình 19: Tỷ trọng các chủng loại phân bón nhập khẩu theo lượng, 11 tháng 2010 và 11 tháng 2009.

Hình 20: Lượng và giá trị nhập khẩu Ure, tháng 1/2009-tháng 11/2010.

Hình 21: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu phân Ure của Việt Nam từ các thị trường, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%).

Hình 22: Lượng và giá trị nhập khẩu DAP, tháng 1/2009-tháng 11/2010.

Hình 23: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu DAP từ các thị trường, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%).

Hình 24: Lượng và giá trị nhập khẩu NPK, tháng 1/2009-tháng 11/2010.

Hình 25: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu NPK từ các thị trường, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%).

Hình 26: Lượng và giá trị nhập khẩu Kali, tháng 1/2009-tháng 11/2010.

Hình 27: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu Kali từ các thị trường, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%).

Hình 28: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ 10 thị trường lớn nhất 11 tháng 2010 so với cùng kỳ năm 2009.

Hình 29: Lượng và kim ngạch của 10 nước xuất khẩu phân bón lớn nhất vào Việt Nam, 11 tháng 2010 so cùng kỳ 2009.

Hình 30: Tỷ trọng các loại phân bón Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc theo lượng, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ năm 2009 (%).

Hình 31:  Tỷ trọng các loại phân bón Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Philipien theo lượng, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009.

Hình 32: Tỷ trọng các loại phân bón Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Nga theo lượng, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009.

Hình 33: 5 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam lớn nhất, 11 tháng 2010.

Hình 34: Giá mua vào một số loại phân bón trên thị trường thế giới, (USD/tấn).

Hình 35: Giá bán ra một số loại phân bón trên thị trường thế giới, (USD/tấn).

Hình 36: Giá phân Ure tại một số tỉnh ở Trung Quốc trung bình theo tuần, (NDT/tấn).

Hình 37: Giá phân Ure tại một số địa phương, theo tuần 2009-2010 (Vnd/kg).

Hình 38: Tương quan giá Ure bán lẻ trong nước và giá Ure nhập khẩu tại Trung Quốc, 2008-2010 (Tháng 1/2008=100).

Hình 39: Giá phân DAP tại một số địa phương, theo tuần 2009-2010 (Vnd/kg).

Hình 40: Tương quan giá DAP bán lẻ trong nước và giá Ure nhập khẩu tại Trung Quốc, 2008-2010 (Tháng 1/2008=100).

Hình 41: Giá phân bón Việt Nam nhập khẩu theo chủng loại, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ năm 2009.

Hình 42: Tỷ trọng kim ngạch của 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ năm 2009.

Hình 43: Kim ngạch nhập khẩu của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ năm 2009.

Hình 44: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp lớn nhất (lớn hơn 1 tỷ USD) đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009.

Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: Tháng 1/2011 (bản tiếng Việt) 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT): 1.500.000VND/bản tiếng Việt và 150USD/bản tiếng Anh

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Tại Hà Nội: Nguyễn Kim Phượng 

Email: agromonitor.hn@gmail.com / Mobile: 0943 411 411