AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành cao su 2010 và triển vọng 2011
 

AgroMonitor giới thiệu BC thường niên ngành cao su 2010 và triển vọng 2011

Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AGROMONITOR xin trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên ngành Cao su năm 2010 và triển vọng 2011”- báo cáo phân tích đầy đủ nhất những diễn biến Cung- Cầu- Giá Cả trên thị trường cao su trong và ngoài nước đồng thời nêu lên tình hình xu

Chúng tôi gửi kèm theo đây là Mục lục chi tiết “Báo cáo thường niên ngành cao su năm 2010 và triển vọng 2011”.

MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: CUNG CẦU CAO SU THẾ GIỚI 2010

I. Cung sản xuất, xuất khẩu và dự trữ thiên nhiên thế giới

1. Sản lượng cao su thiên nhiên thế giới năm 2010

2. Sản lượng cao su thiên nhiên tại 9 nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Sri Lanka, Philipin và Campuchia

3. Cung sản xuất, xuất khẩu và dự trữ cao su thiên nhiên tại một số nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới

3.1. Thái Lan

3.2. Indonesia

3.3. Malaysia

3.4. Ấn Độ

3.5. Trung Quốc

II. Nhập khẩu và tiêu dùng cao su thiên nhiên trên thế giới

1. Tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn thế giới

2. Tiêu dùng cao su thiên nhiên theo khu vực

3. Tiêu dùng và nhập khẩu cao su thiên nhiên tại một số nước lớn trên thế giới

3.1. Trung Quốc

3.2. Ấn Độ

3.3. Malaysia

PHẦN 2: SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CAO SU TẠI VIỆT NAM

I. Sản xuất cao su thiên nhiên của Việt Nam

1. Diện tích, năng suất, sản lượng cao su cả nước năm 2010

2. Diện tích trồng cao su theo vùng

II. Xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2010

1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2010

2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam theo tháng

3. Xuất khẩu cao su theo thị trường

3.1. 10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất Việt Nam

3.1.1. Thị trường Trung Quốc

3.1.2. Malaysia

3.1.3. Các thị trường khác

3.2. 10 thị trường triển vọng cho xuất khẩu cao su Việt Nam

4. Xuất khẩu cao su theo chủng loại và chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường

4.1. Cơ cấu xuất khẩu chủng loại cao su, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009

4.2. Chủng loại cao su xuất khẩu nhiều nhất – SVR3L

4.3. Chủng loại cao su xuất khẩu lớn thứ hai – SVR10

4.4. Latex

4.5. Các chủng loại khác

PHẦN 3: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

1. Giá cao su trên thị trường thế giới

2. Giá cao su trong nước và xuất khẩu của Việt Nam

2.1. Giá cao su tại thị trường trong nước

2.2. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam

3. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam theo thị trường

4. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam theo chủng loại

PHẦN 4: XUẤT KHẨU THEO DOANH NGHIỆP

1. 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su lớn nhất

2. 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 1 triệu USD và đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất

3. Bản đồ phân bố doanh nghiệp cao su trên cả nước 2010

PHẦN 5: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2011

1. Tăng trưởng

1.1. Kinh tế thế giới

1.2. Ngành công nghiệp ô tô

1.3. Giá dầu

2. Cung, cầu cao su 2011

2.1. Cung

2.2. Cầu

3. Triển vọng giá cao su 2011

4. Thị trường xuất khẩu cao su triển vọng 2011

DANH MỤC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên thế giới, 1998-2010

Hình 2: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên tại 9 nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới:, 2005-2010

Hình 3: Tốc độ tăng trưởng sản lượng của 9 nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới, quý 1 đến quý 4 năm 2010 so với cùng kỳ năm 2009 và cả năm 2010 so với năm 2009 (%)

Hình 4: Tỷ trọng sản lượng cao su thiên nhiên của các nước sản xuất trên thế giới, 2010 so với 2009 (%)

Hình 5: Lượng cao su sản xuất, xuất khẩu và dự trữ của Thái Lan, 2010 so với 2009

Hình 6: Lượng cao su sản xuất, xuất khẩu và dự trữ của Indonesia, 2010 so với 2009

Hình 7: Lượng cao su sản xuất, xuất khẩu và dự trữ của Malaysia, 2010 so với 2009

Hình 8: Lượng cao su sản xuất, xuất khẩu và dự trữ của Ấn Độ, 2010 so với 2009

Hình 9: Lượng cao su sản xuất, xuất khẩu và dự trữ của Trung Quốc, 2010 so với 2009

Hình 10: Mức tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn thế giới, 2005-2010

Hình 11: Tiêu dùng cao su thiên nhiên theo khu vực, 2010 so với 2009

Hình 12: Lượng cao su thiên nhiên Trung Quốc nhập khẩu và tiêu thụ, 2003-2010

Hình 13: Lượng cao su thiên nhiên Ấn Độ nhập khẩu và tiêu thụ, 2003-2010

Hình 14: Lượng cao su thiên nhiên Malaysia nhập khẩu và tiêu thụ, 2003-2010

Hình 15: Diện tích và sản lượng cao su thiên nhiên của cả nước, 2000-2010

Hình 16: Năng suất cao su thiên nhiên cả nước, 2000-2010

Hình 17: Tỷ trọng diện tích trồng cao su theo vùng, 2009-2010

Hình 18:  Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, 2000-2010

Hình 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2008 – tháng 12/2010

Hình 20: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng 2010 so với cùng kỳ 2009 (%)

Hình 21: Cơ cấu thị trường cao su xuất khẩu chính của Việt Nam, 2010 so với 2009

Hình 22: 10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất Việt Nam, 11 tháng 2010 so cùng kỳ 2009

Hình 23: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam của Trung Quốc, tháng 1-tháng 11/2010

Hình 24: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, cửa khẩu Lào Cai và một số cửa khẩu khác, 11 tháng 2010

Hình 25: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch 10 nước nhập khẩu cao su lớn nhất Việt Nam, 11 tháng 2010 so cùng kỳ 2009

Hình 26: 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam lớn nhất, 11 tháng 2010

Hình 27: Cơ cấu xuất khẩu chủng loại cao su, 11 tháng 2010 so với cùng kỳ 2009

Hình 28: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR3L trong 11 tháng 2010 đi các thị trường

Hình 29: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR10 trong 11 tháng 2010 đi các thị trường

Hình 30: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Latex trong 11 tháng 2010 đi các thị trường

Hình 31: Lượng và kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại cao su trong 11 tháng 2010

Hình 32: Giá cao su RSS2 và RSS3 (FOB Bangkok), tháng 4/2007-tháng 12/2010 (USD/tấn) và giá dầu thô thế giới (USD/thùng)

Hình 33: Giá cao su thiên nhiên tại thị trường Đồng Nai, tháng 5/2009-tháng 12/2010

Hình 34: Giá cao su xuất khẩu trung bình của Việt Nam, tháng 1/2008-tháng 12/2010

Hình 35: Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam sang một số thị trường, 11 tháng 2010

Hình 36: Giá cao su xuất khẩu theo một số chủng loại, tháng 4-tháng 11/2010

Hình 37: Tỷ trọng kim ngạch của 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su lớn nhất, 11 tháng 2010 so cùng kỳ 2009

Hình 38: Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất, 11 tháng 2010

              

 Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: Tháng 1/2011 (bản tiếng Việt) 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT): 1.500.000VND/bản tiếng Việt và 150USD/bản tiếng Anh

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Nguyễn Kim Phượng 

Email: agromonitor.hn@gmail.com / Mobile: 0943 411 411