AgroMonitor công bố BC thường niên ngành Sắn 2010 và triển vọng 2011
 

AgroMonitor công bố BC thường niên ngành Sắn 2010 và triển vọng 2011

Công ty Phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AGROMONITOR xin trân trọng công bố “Báo cáo thường niên ngành Sắn năm 2010 và triển vọng 2011”- báo cáo phân tích đầy đủ nhất những diễn biến Cung- Cầu- Giá Cả trên thị trường Sắn trong và ngoài nước đồng thời nêu lên tình hình xuất khẩu Sắn của các doanh nghiệp Việt Nam.

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU    3

MỤC LỤC    4

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO    7

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO    10

DANH MỤC CÁC HỘP TRONG BÁO CÁO    11

TỔNG LƯỢC    12

A. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI    14

I. SẢN XUẤT    14

1. Sản lượng sắn phân theo khu vực    15

1.1. Châu Phi    15

1.2. Châu Mỹ    17

1.3. Châu Á    18

2. Diện tích và sản lượng sắn của một số nước chính    19

2.1. Thái Lan    19

2.2. Braxin    21

2.3. Indonesia    21

II. THƯƠNG MẠI    22

1. Thương mại chung    22

1.1. Sắn lát    22

1.2. Tinh bột sắn    24

III. GIÁ CẢ    25

1. Giá sắn nội địa của Thái Lan    25

2. Giá xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn    26

B. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM    28

I. SẢN XUẤT    28

1. Diện tích, sản lượng chung cả nước    28

2. Diện tích, sản lượng phân theo vùng    28

3. Diện tích, sản lượng phân theo địa phương    30

1. Xuất khẩu sắn chung    31

2. Cơ cấu xuất khẩu    32

3. Xuất khẩu sắn theo chủng loại    33

3.1. Xuất khẩu sắn lát    33

3.1.1. Xuất khẩu theo tháng    33

3.1.2. Xuất khẩu theo thị trường    34

3.2. Xuất khẩu tinh bột sắn    35

3.2.1. Xuất khẩu theo tháng    35

3.2.2. Xuất khẩu theo thị trường    36

4. Nhập khẩu sắn và tinh bột sắn của Việt Nam    36

4.1. Nhập khẩu chung    37

4.2. Nhập khẩu theo thị trường    37

III. GIÁ CẢ    37

1. Giá sắn lát (khoai mì) nội địa    37

2. Giá sắn xuất khẩu trung bình    38

IV. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CẢ VÀ THƯƠNG MẠI SẮN    39

1. Tình hình sản xuất của một số ngành sử dụng nhiều sắn    39

1.1. Thức ăn chăn nuôi    39

1.2. Sản xuất nhiên liệu sinh học    39

2. Vấn đề tỷ giá và giá xuất khẩu sắn/tinh bột sắn    40

C. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG    42

1. Kế hoạch của ngành nông nghiệp và một số ngành liên quan    42

1.1. Kế hoạch của ngành nông nghiệp đối với cây sắn    42

1.2. Kế hoạch ngành chăn nuôi và sản xuất TACN    42

2. Triển vọng giá và thương mại    43

2.1. Triển vọng thế giới    43

2.2. Triển vọng Việt Nam    44

PHỤ LỤC    47

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Diện tích và sản lượng sắn thế giới năm 2005-2009 (triệu ha, triệu tấn)    14

Hình 2: Top 10 nước có diện tích trồng sắn lớn nhất thế giới năm 2007-2009 (xét theo năm 2009, nghìn ha)    14

Hình 3: Top 10 nước có sản lượng sắn lớn nhất thế giới năm 2007-2009 (xét theo năm 2009, nghìn tấn)    15

Hình 4: Diện tích và sản lượng sắn của Châu Phi năm 2005-2009 (triệu ha, triệu tấn)    16

Hình 5: Top 10 nước có diện tích trồng sắn lớn nhất châu Phi năm 2009 (so với năm 2007 và 2008, nghìn ha)    16

Hình 6: Sản lượng sắn tại một số quốc gia Châu Phi năm 2007-2009 (nghìn tấn)    16

Hình 7: Diện tích và sản lượng sắn của châu Mỹ năm 2005-2009 (triệu ha, triệu tấn)    17

Hình 8: Top 10 nước châu Mỹ có diện tích sắn lớn nhất năm 2009 (nghìn ha, so với 2007, 2008)    17

Hình 9: Top 10 nước châu Mỹ có sản lượng sắn lớn nhất năm 2009 (nghìn tấn, so với năm 2008, 2008 )    18

Hình 10: Diện tích và sản lượng sắn của châu Á năm 2005-2009 (triệu ha, triệu tấn)    18

Hình 11: Top 10 nước châu Á có diện tích trồng sắn lớn nhất năm 2009 (nghìn ha, so với 2007, 2008)    19

Hình 12: Top 10 nước châu Á có sản lượng sắn lớn nhất năm 2009 (triệu tấn, so với năm 2007, 2008)    19

Hình 13. Diện tích và sản lượng sắn của Thái Lan 2006-2010 (triệu ha, triệu tấn)    20

Hình 14: Diện tích và sản lượng sắn của Braxin 2005-2010 (triệu ha, triệu tấn)    21

Hình 15: Diện tích và sản lượng sắn của Indonesia năm 2010 (triệu ha, triệu tấn, so với năm 2008, 2009)    22

Hình 16: Lượng xuất khẩu sắn lát của một số nước lớn trên thế giới năm 2007-2010 (nghìn tấn)    23

Hình 17: Lượng xuất khẩu sắn lát của Thái Lan năm 2009-2010 (nghìn tấn)    23

Hình 18: Lượng xuất khẩu sắn lát của Indonesia theo tháng năm 2009-2010 (nghìn tấn)    24

Hình 19: Lượng xuất khẩu tinh bột sắn thế giới và của một số nước xuất khẩu chính năm 2007-2010 (nghìn tấn)    24

Hình 20: Lượng xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan theo tháng năm 2009-2010 (nghìn tấn)    25

Hình 21: Giá sắn củ tươi (hàm lượng tinh bột 30%) và sắn lát nội địa của Thái Lan theo tháng năm 2008-2010 (USD/tấn)    25

Hình 22: Tương quan giá xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan theo tháng năm 2008-2010 (USD/tấn)    26

Hình 23: Tương quan giá xuất khẩu sắn lát của Thái Lan với giá ngô, giá dầu, giá khô đậu tương và giá lúa mỳ (%, giá tháng 1/2009=100)    27

Hình 24: Diện tích và sản lượng sắn của Việt Nam năm 2000-2010 (nghìn ha, nghìn tấn)    28

Hình 25: Diện tích trồng sắn cả nước phân theo vùng năm 2000-2009 (nghìn ha)    29

Hình 26: Sản lượng sắn cả nước phân theo vùng năm 2000-2009 (nghìn tấn)    29

Hình 27: 10 tỉnh có diện tích trồng sắn lớn nhất năm 2009 (nghìn ha, so với năm 2008)    30

Hình 28: 10 tỉnh có sản lượng sắn lớn nhất cả nước năm 2009 (nghìn tấn, so với năm 2008)    31

Hình 29: Tương quan tăng/giảm diện tích và sản lượng tại một số tỉnh trồng sắn lớn năm 2009 so với 2008 (%)    31

Hình 30: Lượng và kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam theo tháng năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD)    32

Hình 31: Cơ cấu xuất khẩu sắn theo lượng xuất khẩu 11 tháng năm 2010 (so với cùng kỳ 2009, %)    33

Hình 32: Lượng và kim ngạch xuất khẩu sắn lát (mã 071410) của Việt Nam theo tháng năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD)    33

Hình 33: Tăng trưởng lượng và giá trị xuất khẩu sắn của Việt Nam theo tháng năm 2010 (so với năm 2009, %)    34

Hình 34: 10 nước xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam 11 tháng năm 2010 (so với cùng kỳ 2008, 2009)    34

Hình 35: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam theo tháng năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD)    35

Hình 36: Tăng/giảm về lượng và giá trị xuất khẩu tinh bột sắn theo các tháng năm 2010 so với 2009 (%)    35

Hình 37: Kim ngạch xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam tới 10 thị trường lớn nhất 11 tháng năm 2010 (so với cùng kỳ 2008, 2009, triệu USD)    36

Hình 38: Kim ngạch nhập khẩu sắn lát và tinh bột sắn năm 2010 ( so với cùng kỳ 2008, 2009, triệu USD)    37

Hình 39: Giá thu mua sắn nội địa của Việt Nam năm 2009-2010 (VND/kg)    38

Hình 40: Tương quan giá sắn lát và giá tinh  bột sắn xuất khẩu của Việt Nam năm 2009-2010 (Giá T1/2009=100)    38

Hình 41: Chỉ số sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi theo tháng năm 2009-2010 (%)    39

Hình 42: Tương quan tỷ giá giữa USD/VND và USD/THB năm 2009 và 2010 (tỷ giá T1/2009=100)    41

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Tiến độ thực hiện các nhà máy ethanol của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam    40

Bảng 2: Kế hoạch của ngành chăn nuôi năm 2011    42

Bảng 3: Kế hoạch ngành nuôi trồng thủy sản  năm 2011    43

Bảng 4: Cân đối cung cầu ngành sắn năm 2011    45

Bảng 5: Diện tích và sản lượng sắn thế giới 2005-2009 (triệu ha, triệu tấn)    47

Bảng 6: Top 10 nước có diện tích trồng sắn lớn nhất thế giới năm 2007-2009 (nghìn ha)    47

Bảng 7: Top 10 nước có sản lượng sắn lớn nhất thế giới 2007-2009 (triệu tấn)    47

Bảng 8: Diện tích và sản lượng sắn của Braxin năm 2005-2010    48

Bảng 9: Diện tích, năng suất và sản lượng sắn của Thái Lan năm 2006-2010    48

Bảng 10: Diện tích và sản lượng sắn của Indonesia năm 2008-2010    48

Bảng 11: Xuất khẩu sắn lát của thế giới và một số nước xuất khẩu chính năm 2007-2010 (nghìn tấn)    48

Bảng 12: Lượng xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan theo tháng năm 2009-2010 (nghìn tấn)    50

Bảng 13: Lượng và giá trị xuất khẩu sắn lát của Indonesia năm 2009-2010    50

Bảng 14: Giá sắn củ tươi Thái Lan năm 2008-2010 (USD/tấn)    51

Bảng 15: Giá xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan năm 2008-2010 (USD/tấn)    52

Bảng 16: Giá dầu và giá một số nông sản trên thị trường thế giới năm 2009-2010    53

Bảng 17: Lượng và giá trị xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD)    53

Bảng 18: Lượng xuất khẩu sắn của Việt Nam phân theo chủng loại 11 tháng năm 2010 (so với cùng kỳ 2009, nghìn tấn)    54

Bảng 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu sắn lát của Việt Nam năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD)    54

Bảng 20: Kim ngạch xuất khẩn sắn lát theo thị trường 11 tháng năm 2010, so với cùng kỳ 2008, 2009, triệu USD)    55

Bảng 21: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD)    55

Bảng 22: Kim ngạch xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam tới 10 thị trường lớn nhất 11 tháng 2010 (so với cùng kỳ 2008, 2009, triệu USD)    56

Bảng 23: Kim ngạch nhập khẩu sắn và tinh bột sắn của Việt Nam theo tháng năm 2008-2010 (triệu USD0    56

Bảng 24: Diện tích và sản lượng sắn của Việt Nam năm 2000-2010 (nghìn ha, nghìn tấn)    57

Bảng 25: Diện tích sắn Việt Nam phân theo vùng năm 2005-2009 (nghìn ha)    58

Bảng 26: Sản lượng sắn phân theo vùng năm 2005-2009 (nghìn tấn)    58

Bảng 27: Top 10 tỉnh có sản lượng sắn lớn nhất năm 2009 (so với năm 2008, nghìn tấn)    58

Bảng 28: Chỉ số sản xuất và tiêu thụ ngành thức ăn chăn nuôi năm 2009-2010 (năm 2005=100)    59

Bảng 29: Giá thu mua sắn lát của doanh nghiệp năm 2009-2010 (VND/kg)    59

Bảng 30: Tương quan tỷ giá VND và Bath Thái so với USD    60


Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: Tháng 1/2011 (bản tiếng Việt) 

Đơn giá (chưa bao gồm 10% VAT): 1.500.000VND/bản tiếng Việt và 150USD/bản tiếng Anh

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Tại Hà Nội: Nguyễn Kim Phượng 

Email: agromonitor.hn@gmail.com / Mobile: 0943 411 411