HOT : Báo cáo thường niên 2019 và triển vọng 2020

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Chăn nuôi - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Ngô ngày 22/01/2020 Duy nhất

Giám sát giá

Đồ thị thị trường

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 16/1/2020 - 91% diện tích đã được trồng, tiến độ tuần này là 3%

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 08/1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 09/1/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 02/1/2020

Thị phần xuất khẩu ngô Brazil năm 2019

Tiến độ xuất khẩu ngô của Brazil đến tháng 12/2019