thị trường Trần Xuân Soạn


Trần Xuân Soạn

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá NPK tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá NPK tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/6/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/6/2019: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/6/2019: Giá DAP thay đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/6/2019: Giá DAP tạm chững

-