thị trường Trần Xuân Soạn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá Kali tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2018: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2018: Giá SA không đổi

-

Dự kiến ngày 10/10, Đạm Phú Mỹ có lệnh ra hàng mới, giá tăng

-

Chiều 8/10/2018, Đạm Cà Mau có lệnh ra hàng Ure mới, giá tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2018: Giá Urea tăng

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/10/2018: Giá Urea không đổi

-