thị trường Trần Xuân Soạn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/06/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá SA đi ngang

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/06/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/06/18: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/06/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/06/18: Giá Kali ổn định

-