thị trường Trần Xuân Soạn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2018: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/8/2018: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2018: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2018: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2018: Giá NPK ổn định

-