thị trường Trần Xuân Soạn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá Urea tạm thời không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá DAP tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/03/18: Giá DAP giảm xuống

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/03/18: Giá Kali tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/03/18: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/03/18: Giá Kali tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-