thị trường Trần Xuân Soạn


Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá SA ổn định

-