thị trường Trần Xuân Soạn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá DAP tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá Urea ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/01/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/01/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/01/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/01/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/01/18: Giá Urea không đổi

-