thị trường Trần Xuân Soạn


Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá Ure tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá Ure giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá DAP giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá SA ổn định

-