thị trường Trần Xuân Soạn


Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/4/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/4/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/4/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/4/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/4/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/4/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/4/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/4/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/4/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/4/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/4/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/4/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/4/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/4/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/4/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/4/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/4/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/4/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/4/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/4/2020: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/4/2020: Giá ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/4/2020: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/4/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/4/2020: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/4/2020: Giá SA ổn định

-