thị trường Trần Xuân Soạn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-3/2018

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá Urea tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/03/18: Giá Urea tạm giữ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/03/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/03/18: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá Urea không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá Urea tạm thời không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/03/18: Giá SA duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/03/18: Giá Urea không đổi

-