thị trường Trần Xuân Soạn


Trần Xuân Soạn

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Ure ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá DAP ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá Kali giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá SA không đổi

-