thị trường tin sắn lát


tin sắn lát

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 29/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 28/5/2020: Tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 27/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 26/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 26/5/2020: Tăng thêm 50 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 25/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 25/5/2020: Giá mua tiếp tục được đẩy tăng do thiếu hàng cho tàu chuẩn bị xuất khẩu

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 25/5/2020: Tăng 100 đồng/kg

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 21/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 21/5/2020: Tăng 100 đồng/kg với hàng mì vỏ

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 20/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 19/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 18/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Tây Ninh ngày 18/5/2020: Giá tăng thêm từ 50-100 đồng/kg

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 15/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Sơn La ngày 15/5/2020

-

Giá Sắn lát tại Quy Nhơn ngày 14/5/2020

-