thị trường tấm


tấm

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 22/10/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 17/10/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 15/10/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 14/10/2019

-

Giá tấm thơm tại An Giang ngày 11/10/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Cần Thơ ngày 28/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 26/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Sa Đéc ngày 19/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Cần Thơ ngày 7/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 2/8/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 31/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 24/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 23/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 19/07/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 19/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 18/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/07/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 17/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 15/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại An Giang ngày 13/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 12/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 11/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 10/07/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 09/07/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 08/07/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 04/07/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 4/7/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 3/7/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 27/06/2019

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 17/06/2019

-