thị trường Quy Nhơn


Quy Nhơn

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá Ure bán ra tăng

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 10/10/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 9/10/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 7/10/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 3/10/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 24/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 16/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/9/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 23/8/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 19/8/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 5/8/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 31/7/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/7/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 26/7/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 24/7/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/7/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/7/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 26/6/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-