thị trường phân bón NPK

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón NPK

Thị trường Cần Thơ ngày 22/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá NPK bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 08/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/01/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 06/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 04/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 03/01/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 03/01/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/01/18: Giá NPK bán ra tạm thời ổn định

-