thị trường phân bón NPK

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón NPK

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 09/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 08/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 07/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 07/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 06/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 05/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 05/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 04/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 02/06/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 01/06/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 01/06/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/05/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/05/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/05/18: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/05/18: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/05/18: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/05/18: Giá NPK ổn định

-