thị trường phân bón NPK

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón NPK

Thị trường Miền Trung ngày 26/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 23/4/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/4/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/4/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/4/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/4/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/4/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/4/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/4/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-