thị trường phân bón NPK

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón NPK

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá NPK bán ra thay đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/8/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/7/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 26/7/2018: Giá NPK bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/2018: Giá NPK ổn định

-