thị trường phân bón NPK


phân bón NPK

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá NPK bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 29/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/7/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2019: Giá NPK tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 24/7/2019: Giá NPK bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/7/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-