thị trường phân bón NPK


phân bón NPK

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/6/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/6/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá NPK bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá NPK tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/6/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá NPK tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/6/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/6/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2019: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/6/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 31/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-