thị trường phân bón NPK

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón NPK

Thị trường Miền Trung ngày 19/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/10/2018: Giá NPK bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/10/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá NPK bán ra tăng nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/10/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/10/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/10/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/9/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/10/2018: Giá NPK tạm chững

-