thị trường phân bón NPK


phân bón NPK

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 21/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 7/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/10/2019: Giá NPK không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/10/2019: Giá NPK ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 1/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/10/2019: Giá NPK không đổi

-