thị trường phân bón NPK

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón NPK

Thị trường Cần Thơ ngày 19/2/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8700-8900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S) chào giá 8910-9060 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/2/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/2/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) bán ra ở mức 9000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S) chào giá 8910-9060 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8+13S+TE) bán ra ở Đà Nẵng 8450-8650 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 30/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) bán ra ở mức 9000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/1/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/1/2019: Giá NPK Bình Điền (20-20-15) bán ra ở Quảng Trị 10700-10800 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 28/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8+13S+TE) bán ra ở mức 8700-8900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/1/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S) chào giá 8910-9060 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) bán ra ở Đà Nẵng 8450-8650 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) chào giá 8500-8600 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 24/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) bán ra ở Quy Nhơn 8450-8650 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/1/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/1/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S) chào giá 8910-9060 đ/kg

-

Thị trường Cần Thơ ngày 22/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) bán ra ở mức 9000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (16-16-8+13S+TE) bán ra ở Đà Nẵng 8450-8650 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13S) chào giá 8400-8500 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/1/2019: Giá NPK Bình Điền (16-16-8+13S+TE) chào giá 8910-9060 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2019: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13+TE) chào giá 8900-8950 đ/kg

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/1/2019: Giá NPK Phú Mỹ (Nga/Hàn 16-16-8 + 13S + TE) bán ra ở Quảng Ngãi 8900 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2019: Giá NPK 5 sao (16-16-8+13) chào giá 8400-8500 đ/kg

-