thị trường phân bón Kali

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

phân bón Kali

Thị trường Sóc Trăng ngày 17/10/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/10/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/10/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2018: Giá Kali tăng lên

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2018: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá Kali tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 11/10/2018: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2018: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 4/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 2/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/9/2018: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/10/2018: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 1/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-