thị trường phân bón Kali


phân bón Kali

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 14/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 14/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 13/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 9/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 8/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/1/2020: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/1/2020: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 6/1/2020: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 4/1/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2020: Giá Kali ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 03/01/2020: Giá Kali bán ra ổn định

-