thị trường phân bón Kali


phân bón Kali

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/6/2019: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá Kali tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/6/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 10/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 10/6/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 7/6/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 5/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 5/6/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2019: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 3/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-