thị trường miền trung


miền trung

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 24/6/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/6/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/6/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/6/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 14/6/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá NPK bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 6/6/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2019: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2019: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/6/2019: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5-6/2019, cập nhật ngày 31/5/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 29/5/2019: Giá Ure bán ra giảm nhẹ

-