thị trường miền trung

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2018: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/10/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/10/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 5/10/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/9/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/9/2018: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/9/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/9/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/9/2018: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/9/2018: Giá NPK bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/9/2018: Giá Urea bán ra tăng mạnh

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/9/2018: Giá Kali bán ra tăng mạnh

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/9/2018: Giá NPK bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/9/2018: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/9/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/9/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2018: Giá Kali bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 4/9/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8-9/2018, cập nhật ngày 31/8/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-