thị trường miền trung

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá NPK bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/01/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/01/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/01/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 12/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/01/18: Giá Urea bán ra tạm giữ

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/01/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 11/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/01/18: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/01/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 09/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/01/18: Giá Urea bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/01/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/01/18: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 05/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/01/18: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/01/18: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/01/18: Giá NPK bán ra tạm thời ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 02/01/18: Giá SA bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/12/17: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/12/17: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/12/17: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 27/12/17: Giá SA bán ra ổn định

-