thị trường miền trung

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 19/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 18/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá Urea bán ra tăng nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 06/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá Kali bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 04/06/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/05/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2018, cập nhật ngày 28/05/2018

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/05/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-