thị trường miền trung


miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá Ure bán ra tăng

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/10/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/10/2019: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 10/10/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 9/10/2019: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 9/10/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 10/2019, cập nhật ngày 7/10/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9-10/2019, cập nhật ngày 3/10/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá NPK bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/10/2019: Giá phân lân không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 30/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 28/9/2019: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 9/2019, cập nhật ngày 24/9/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/9/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-