thị trường miền trung

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá Urea bán ra tăng lên

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá Kali bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá NPK bán ra thay đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá Urea bán ra tạm chững

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá NPK bán ra đi ngang

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá Urea bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá Urea bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá NPK bán ra ổn định

-