thị trường miền trung


miền trung

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2019: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 8/2019, cập nhật ngày 5/8/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá Kali bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá NPK bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 1/8/2019: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 31/7/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/7/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 26/7/2019: Giá phân lân ổn định

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 26/7/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 7-8/2019, cập nhật ngày 24/7/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/7/2019: Giá Ure bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 22/7/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/7/2019: Giá Ure bán ra giảm

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/7/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 16/7/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-