thị trường giá tôm thẻ


giá tôm thẻ

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 23/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 22/8

-

Giám sát giá tôm tuần 19/7-23/8/2019

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 21/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 20/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 19/8

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 9/8-15/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 9/8

-

Giá tôm thẻ và tôm sú tại Tây Nam Bộ ngày 8/8

-

Giám sát giá tôm tuần 5/7-9/8/2019

-

Giá tôm thẻ đá tại Quảng Ninh ngày 7/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 7/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 6/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 5/8

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 26/7-1/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 2/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 1/8

-

Giá tôm thẻ đá tại Bình Định ngày 1/8

-

Giám sát giá tôm tuần 29/7-2/8/2019

-

Gái tôm thẻ và tôm sú tại Tây Nam Bộ ngày 31/7

-

Giá tôm thẻ sống tại Quảng Ninh ngày 30/7

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 19/7-25/7

-

Giá tôm thẻ và tôm sú tại Tây Nam Bộ ngày 26/7

-

Giám sát giá tôm tuần 22/7-26/7

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 25/7

-

Giá tôm thẻ đá tại Bình Định ngày 25/7

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 24/7

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 23/7

-

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 12/7-18/7

-

Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ ngày 19/7

-