thị trường giá phân bón SA

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón SA

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/2/2019: Giá SA Nhật Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/2/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/2/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 3500-4000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/2/2019: Giá SA Nhật Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/2/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 3500-4000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/1/2019: Giá SA Nhật- Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 3500-4000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/1/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 3500-4000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/1/2019: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/1/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 3500-4000 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/1/2019: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/1/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/1/2019: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/1/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/1/2019: Giá SA Nhật Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/1/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/1/2019: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/1/2019: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/1/2019: Giá SA Nhật Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/12/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/12/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/12/2018: Giá NPK Việt Nhật (16-16-8+13S+TE) chào giá 9100-9200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/12/2018: Giá SA Nhật Kim Cương mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/12/2018: Giá SA Phú Mỹ Nhật mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/12/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn mức 3200 đ/kg

-