thị trường giá phân bón SA


giá phân bón SA

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/10/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/10/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/9/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/9/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/9/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/9/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/9/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/9/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/9/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/9/2019: Giá SA ổn định

-