thị trường giá phân bón SA

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón SA

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/12/2018: Giá SA Phú Mỹ (Nhật) mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/12/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/12/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/12/2018: Giá SA Phú Mỹ Nhật mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/12/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/12/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/12/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/12/2018: Giá SA Phú Mỹ (Nhật) ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/12/2018: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/12/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/11/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/11/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/2018: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/11/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/11/2018: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/11/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/11/2018: Giá SA Trung Quốc bột ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/11/2018: Giá SA Phú Mỹ Nhật ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/11/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/11/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương bán ra ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/11/2018: Giá SA Phú Mỹ (Nhật) bán ra ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/11/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương bán ra ở mức 3800-4100 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/11/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn bán ra ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/11/2018: Giá SA Phú Mỹ (Nhật) bán ra ở mức 4100-4200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/11/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn bán ra ở mức 3200 đ/kg

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/11/2018: Giá SA Nhật Kim Cương bán ra ở mức 3800-4100 đ/kg

-