thị trường giá phân bón SA

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá phân bón SA

Thị trường Miền Trung ngày 17/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 15/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/8/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 3/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 2/8/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 31/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/7/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 25/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 23/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 20/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/7/2018: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/7/2018: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/7/2018: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/7/18: Giá SA bán ra đi ngang

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/7/18: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/7/18: Giá SA ổn định

-

Thị trường Miền Trung ngày 10/07/18: Giá SA bán ra duy trì ổn định

-