thị trường giá phân bón SA


giá phân bón SA

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/8/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/8/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/8/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/8/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/8/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 2/8/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 1/8/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/7/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/7/2019: Giá SA không đổi

-