thị trường giá phân bón SA


giá phân bón SA

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 14/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/6/2019: Giá SA ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/6/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/6/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/6/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 22/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 17/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/5/2019: Giá SA không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá SA không đổi

-