thị trường giá phân bón ngày


giá phân bón ngày

Thị trường Phân bón ngày 17/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 14/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 13/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 12/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 11/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 10/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 8/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 7/6/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 7/6/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 6/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 5/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 4/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 3/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 1/6/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 31/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 30/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 29/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 28/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 27/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 25/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 24/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 23/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 22/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 21/5/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 21/5/2019: Giá phân lân ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 20/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 18/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 17/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 16/5/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 15/5/2019

-