thị trường giá phân bón DAP


giá phân bón DAP

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 20/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 19/7/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Thị trường Cần Thơ ngày 19/7/2019: Giá DAP bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 19/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 18/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 17/7/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Thị trường Cần Thơ ngày 17/7/2019: Giá DAP bán ra giảm

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 17/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 15/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 15/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 15/7/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/7/2019: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 12/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/7/2019: Giá DAP giảm nhẹ

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 11/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 11/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 9/7/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Đồng Tháp ngày 9/7/2019: Giá DAP bán ra giảm nhẹ

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/7/2019: Giá DAP tạm chững

-

Thị trường Cần Thơ ngày 8/7/2019: Giá DAP bán ra tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 8/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Giám sát giá phân bón tuần 28/6-4/7/2019

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/7/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 5/7/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/7/2019: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 4/7/2019: Giá Kali không đổi

-