thị trường giá lúa


giá lúa

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 21/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 18 tại Cần Thơ ngày 21/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST21 tại Sóc Trăng ngày 21/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An ngày 20/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 20/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nếp Long An ngày 16/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi IR50404 tại Cần Thơ ngày 16/1/2020

-

Giá lúa đặt cọc Japonica tại Kiên Giang ngày 15/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST24 tại Sóc Trăng ngày 15/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 14/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 18 tại Cần Thơ ngày 14/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST21 tại Sóc Trăng ngày 14/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An ngày 13/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 13/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Japonica tại Kiên Giang ngày 13/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST24 tại Sóc Trăng ngày 11/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An ngày 11/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 10/1/2019

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 10/1/2019

-

Giá đặt cọc lúa tươi Jasmine tại Cần Thơ ngày 10/1/2019

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nếp Long An ngày 9/1/2020

-

Giá lúa đặt cọc Japonica Đông Xuân tại Kiên Giang ngày 8/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST24 tại Sóc Trăng ngày 8/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An ngày 8/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa tại Đồng Tháp ngày 7/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 18 tại Cần Thơ ngày 7/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi ST21 tại Sóc Trăng ngày 7/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ – Long An ngày 6/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi OM 5451 tại Cần Thơ ngày 6/1/2020

-

Giá đặt cọc lúa tươi Nàng Hoa Đông Xuân tại Đồng Tháp ngày 3/1/2019

-