thị trường giá lúa

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

giá lúa

Giá lúa tươi Nàng Hoa ngày 17/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 17/12/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 17/12/2018

-

Giám sát giá gạo tuần 10/12-14/12

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 14/12/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 14/12/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 14/12/2018

-

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 13/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 13/12/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 13/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 13/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 12/12/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 12/12/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 12/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 11/12/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 11/12/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 11/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 10/12/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 10/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 8/12/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 8/12/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 8/12/2018

-

Giám sát giá gạo tuần 3/12-7/12

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 7/12/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 7/12/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 7/12/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 6/12/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 6/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 6/12/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 4/12/2018

-