thị trường Giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Giá đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 15/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 14/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 14/06/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 13/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường mía đường (06/6-12/6/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng tăng nhẹ

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/06/2018: Giá đường tại các địa phương đồng loạt giảm mạnh

-

Thị trường đường thế giới ngày 12/06/2018: Giá đường thô ổn định, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Trạm Giang giảm mạnh, tại Côn Minh giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 11/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 11/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 08/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 08/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Trạm Giang giảm, tại Nam Ninh, Liễu Châu giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 07/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 07/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 06/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 06/06/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 05/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 04/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 04/06/2018: Giá đường tại Nam Ninh giảm, tại Liễu Châu tăng, tại Côn Minh, Trạm Giang giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 01/06/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 01/06/2018: Giá đường tại Côn Minh tăng, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua

-

Thị trường mía đường (24/5-30/5/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 31/05/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 31/05/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giá không đổi so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 30/05/2018: Giá đường thô thế giới tăng, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 29/05/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với ngày hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 29/05/2018: Giá đường thô thế giới ổn định, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 29/05/2018: Giá đường tại Trạm Giang giảm, tại Côn Minh, Nam Ninh và Liễu Châu giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 28/05/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới ổn định

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 28/05/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, Trạm Giang tăng, tại Nam Ninh và Liễu Châu giá đường không đổi

-