thị trường Giá đường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Giá đường

Thị trường đường Trung Quốc ngày 20/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 19/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

-

Thị trường đường thế giới ngày 18/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng trở lại

-

Thị trường đường thế giới ngày 17/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiêp tục giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 17/04/2018: Giá đường tại Côn Minh không đổi, tại các địa phương khác giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 16/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 16/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 13/04/2018: Giá đường tại Côn Minh, Nam Ninh, Liễu Châu giảm, tại Trạm Giang giá đường không đổi.

-

Thị trường đường thế giới ngày 12/4/2018: Giá đường thô giảm tiếp, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 12/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, tại Nam Ninh tăng, tại Liễu Châu và Trạm Giang giá đường không đổi

-

Thị trường đường thế giới ngày 10/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp đà giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 09/4/2018: Giá đường thô tăng, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 09/04/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 06/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 05/4/2018: Giá đường thế giới biến động trái chiều, trong khi đường thô tăng thì ngược lại, đường trắng lại giảm

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 05/04/2018: Giá đường tại các địa phương giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 04/4/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 03/4/2018: Giá đường thô giảm, đường trắng thế tăng

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 03/04/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua

-

Thị trường đường thế giới ngày 02/4/2018: Giá đường thô tăng, đường trắng không thay đổi

-

Thị trường đường Trung Quốc ngày 02/04/2018: Giá đường tại Côn Minh giảm, các địa phương khác giữ nguyên

-

Thị trường đường thế giới ngày 28/03/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 27/03/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 27/03/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 22/03/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 21/03/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 20/03/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 19/03/2018: Giá đường thô, đường trắng biến động giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 13/03/2018: Giá đường thô, đường trắng giảm

-

Thị trường đường thế giới ngày 13/03/2018: Giá đường thô, đường trắng tăng

-