thị trường cà phê arabica

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

cà phê arabica

Thị trường cà phê ngày 17/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 16/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 15/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 14/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 13/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 10/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 9/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 8/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 7/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê (30/7-3/8/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng nhẹ so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 6/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 3/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 2/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 1/8/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 31/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê (23/7-27/7/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng vào đầu tuần trước khi giảm về cuối tuần

-

Thị trường cà phê ngày 30/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa ổn định so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê ngày 27/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 26/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 25/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 24/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê (17/7-23/7/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế giảm về giữa tuần rồi tăng lại vào cuối tuần

-

Thị trường cà phê ngày 23/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm trước

-

Thị trường cà phê ngày 20/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 19/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 18/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 17/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-

Thị trường cà phê ngày 16/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa giảm so với cuối tuần trước

-

Thị trường cà phê (10/7-16/7/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tăng vào đầu tuần và giảm vào 3 ngày sau

-

Thị trường cà phê ngày 13/7/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tăng so với ngày hôm qua

-