Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 5/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 5/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 05/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 05/06

Ngày 04/06

Thay đổi

SVR 3L       

34800

34800

0

SVR 20

33500

33500

0

SVR 10

33800

33800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 05/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 05/06

Ngày 04/06

Thay đổi

SVR 5

34200

34200

0

SVR L

35100

35100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 05/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 05/06

Ngày 04/06

Thay đổi

RSS1

35500          

35500          

0

RSS3

34800

34800

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp