HOT : Báo cáo thường niên 2019 và triển vọng 2020

Lúa gạo - Phân bón - Sắn - Ngô - TACN Thủy sản - TACN Gia cầm - Chăn nuôi - Tôm - Cá tra- Cá rô phi - Cao Su - Cà phê - Tiêu - Điều - Mía đường

Xem chi tiết

Tin Điều ngày 13/11/2019 Duy nhất

Giám sát giá

Đồ thị thị trường

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 09/2019 đạt 42 nghìn tấn giảm nhẹ so với tháng trước do nhu cầu từ các thị trường chậm lại

Giá điều nhân xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ do nhu cầu từ các thị trường chậm lại

Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 6/2019

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019

Top 10 thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 4/2019